امروز

از کودکی آغاز شدم
به نوجوانی رسیدم و هنوز پر بودم از کودکیم
تا کودک درون را پروراندم و به نوجوانی رساندم از 25 گذشتم!
و این من هستم که می نویسم
جوانی با شیطنت های نوجوانی و کودکیم جا ماند در شیشه دلتنگی...

حرف های خودمانی

روزمرگی فقط همین

با ما در ارتباط باشید

مدیر سایت: م...
پست الکترونیک: .........@gmail.com
تلفن:
همراه:
آدرس: